Home

Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie Heembouw

Ontwerpen en bouwen met een positieve footprint

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven het beter te doen.” 

Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas. Als ontwerpende bouwer zijn we van het eerste ontwerp tot realisatie en onderhoud betrokken. Dat geeft ons een verantwoordelijkheid én een kans. Juist gebouwen en ‘de bouw’ kunnen van grote betekenis zijn in de ommekeer die nodig is. 
Een zo laag mogelijk CO2 footprint is ons uitgangspunt. Dit start met de vraag wat er écht nodig is, om de klantvraag in te vullen. Een slimmer gebouw leidt tot een optimale footprint, ook in relatie tot het einde van haar levenscyclus. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze strategische partners. In 2030, met 2023 als basisjaar, willen we de uitstoot van CO2 met 50% beperkt hebben. Uiteindelijk is ons doel minimaal CO2 neutrale gebouwen en bouwplaatsen. 

De pijlers van onze duurzaamheidsstrategie:

  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: versterken van de lokale biodiversiteit, klimaatadaptief ontwerpen en vergroten van de belevingswaarde (‘biophilic design’)
  • Reduse, reuse, recycle: standaard inzetten op verlaging van de MPG (MilieuPrestatieGebouwen)
  • Emissiearm bouwproces: verlagen van de CO2-uitstoot op, van en naar onze bouwplaatsen
  • Afval: reductie van plastic afval op de bouwplaats

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen op al onze ontwerpende bouwer projecten

In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema, zoals bijvoorbeeld bij Virgo Aalsmeer. Dit sluit goed aan bij onze visie. In samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen, integreren we natuurlijke elementen in, aan en bij onze gebouwen, om bij te dragen aan meer biodiversiteit, en de beleving en welzijn van de gebruikers. Ontwerpen met de natuur in gedachten, betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaat adaptief ontwerpen en bouwen.

Altijd tenminste 40% onder de standaard MPG

De MPG (MilieuPrestatieGebouwen) is een algemeen aanvaarde standaard, die door de overheid wordt gehanteerd om de milieu-impact van materiaalgebruik in nieuwe bouwplannen vast te stellen. De MPG is voor utiliteitsbouw 1 en voor woningbouw 0,8 (norm 2023). Wij zetten in op een MPG die tenminste 40% onder de huidige MPG normen ligt. Al vroeg in de ontwerpfase maken we de eerste MPG-berekening en sturen daar actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase. Ons circulair ontworpen en gebouwde kantoor in Berkel en Rodenrijs heeft bijvoorbeeld een MPG van 0,55.

Reductie plastic afval

Het afval van plastic verpakkingen, is een reststroom met een hoge milieu impact. We willen dit met 30% verlagen (referentiejaar 2023), en we willen dat tenminste 50% van het plastic afval dat overblijft, circulair plastic is. We hebben afgelopen jaren ondervonden, dat een structurele reductie van plastic afval een uitdagend doel is. Dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met onze (strategische) partners en hun leveranciers en producenten. Voorbeelden daarvan zijn dat Isero, onze partner in het kleine ijzerwerk, zijn materialen voortaan in herbruikbare plastic kratten levert. En dat Primadak, onze partner in dakbedekking, hun bevestigingsmiddelen niet langer in kartonnen doosjes op een pallet met plastic eromheen levert, maar in herbruikbare emmers. Hiermee werden op ons project DC Echt Susteren 4.500 dozen en heel veel plastic bespaard.

Emissievrij bouwen

We willen naar een emissie-vrije bouwplaats, en zetten in op de reductie van onze uitstoot op, van en naar de bouwplaats. Door de inzet van emissie-arm materieel, en de toepassing van duurzame brandstof. Op onze bouwplaatsen werken we aan energiebesparing door zelf energie op te wekken met zonnepanelensets op de bouwkeet. Elke bouwplaats is tevens voorzien van elektrische laadpalen en bovendien zetten we bewust in op de inzet van emissie arm materieel, zoals emissievrije mobiele werktuigen en elektrische voertuigen. Onze bouwplaats van Duinwijk in IJmuiden, naast een Natura 2000 gebied, is zo goed als emissieloos

Onze top Sustainable Development Goals

De zeventien door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De top SDG’s voor Heembouw:

SDG 3 | Goede gezondheid en welzijn
SDG 7 | Betaalbare en duurzame energie
SDG 8 | Waardig werk en economische groei
SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 | Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 | Klimaatakkoord Parijs
SDG 15 | Bescherming van het leven op het land, ecosystemen
 

SDG 3 | Goede gezondheid en welzijn:
Door onder andere onze natuurinclusieve ontwerpen, waarbij we natuurlijke elementen integreren in, aan of bij onze gebouwen, die bijdragen aan de biodiversiteit en ook aan de beleving en welzijn van de gebruikers. Voor onze eigen organisatie zetten we eveneens in op het leveren van een positieve bijdrage aan het werkgeluk en vitaliteit van onze medewerkers.

SDG 7 | Betaalbare en duurzame energie:
Door onder andere in onze gebouwontwerpen steeds meer in te zetten op het verlagen van het energieverbruik en de gebouwen zo energieneutraal mogelijk op te leveren.

SDG 8 | Waardig werk en economische groei:
Door onder andere goed werkgeverschap, met veel aandacht voor ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers, tegen een eerlijke en marktconforme beloning. Dit uitgangspunt geldt ook voor onze (strategische) partners en leveranciers, waarmee wij samenwerken. We bieden iedereen, die voor en met ons werkt, een veilige werkomgeving.

SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen:
Door onder andere onze inzet op natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving. In onze woonprojecten zetten we ons in, een buurt te creëren met aandacht voor het welzijn en de sociale veiligheid van de bewoners. Via stichting Heembouw| familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur&duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland.

SDG 12 | Verantwoorde consumptie en productie:
Door onder andere in te zetten op een lage MPG-score en in onze ontwerpen te kiezen voor de strategie van reduce, reuse en recycle; en het afval op de bouw te reduceren. Hiermee verlagen we de druk op het milieu en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen.

SDG 13 | Klimaatakkoord Parijs:
Door onder andere onze actieve inzet op reductie van emissie, op, en van en naar de bouwplaats. En ook de verdergaande reductie op de emissie van onze eigen panden. Zo verlagen we de CO2-uitstoot en dragen we bij aan de aanpak van de milieucrisis.

SDG 15 | Bescherming van het leven op het land, ecosystemen:
Door onder andere in te zetten op (constructieve) houtbouw en in al onze ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief te ontwerpen en bouwen, en daarmee de lokale flora en fauna te versterken en zelfs op plekken de lokale ecosystemen beter te maken dan ze waren.