Home

Stap 1: maak leefbaarheid concreet

Om de leefbaarheid in een wijk te kunnen verbeteren, is het handig om te weten wat dit precies inhoudt. Maak leefbaarheid concreet. Maar hoe doe je dat; een abstract en subjectief begrip als leefbaarheid inzichtelijk maken? Bij Heembouw hebben we de tool ‘het leefbaarheidcanvas’ ontwikkeld. Hierin wordt de leefbaarheid van een buurt of wijk beschreven aan de hand van drie factoren die nauw met elkaar samenhangen: fysieke woonomgeving, sociale samenhang en sociale veiligheid. Om de mate van leefbaarheid in een wijk of buurt te kunnen bepalen is dus feitelijke, buurtspecifieke informatie nodig over deze drie factoren.

Creëer in vier stappen draagvlak voor fijne leefbare wijken

Stap 2: spot de kansrijke wijken met de wijkwijzer

Op basis van onze Wijkwijzer, een door Heembouw ontwikkeld data-onderzoek, komen buurten en wijken naar voren die kansen bieden om te verduurzamen of te herontwikkelen. Dit wordt bekeken vanuit zowel het perspectief van de bewoner als vanuit de vastgoedeigenaar. In de Wijkwijzer wordt een buurt geanalyseerd op verschillende thema’s. De scores van een buurt worden vergeleken met de scores van de gemeente. Op bepaalde thema’s zal de buurt hoger of lager scoren ten opzichte van de gemeente. Wanneer er een groot verschil zit in een score, zal de Wijkwijzer dit uitlichten. Wanneer de score op een thema lager uitvalt, kan er dus een mooie kans liggen om de buurt te verbeteren.

Creëer in vier stappen draagvlak voor fijne leefbare wijken

Stap 3: combineer data met veldwerk

Enerzijds verzamelen we informatie door middel van ons digitale data-onderzoek. Anderzijds halen we informatie op bij wijk- en vastgoedbeheerders en verrichten we zelf veldwerk. Dit alles aangevuld met een enquête onder bewoners waarin we vragen hoe zij de wijk ervaren. Met de resultaten gaan we in gesprek met de verschillende ‘eigenaren en gebruikers’ van de buurt (huurders, woningcorporatie, gemeente en dergelijke). Want hoe eenduidiger het beeld over hoe de woningen en de wijk ervoor staan, hoe meer begrip en draagvlak er ontstaat voor de investeringen die nodig zijn om de wijk of buurt toekomstbestendig te maken én te houden.

Voorbeeld 1: groen in de buurt

Data geeft inzicht in de hoeveelheid groen in de buurt en het leefbaarheidscanvas geeft aan wat de kwaliteit is van het groen en of het bruikbaar is. We brengen de verhouding tussen groen en stenen in kaart, omdat een groene omgeving bewoners mogelijke recreatie- en ontmoetingsruimte biedt. De data-kaart met de ‘groenheid’ van de wijk geeft dus ook inzicht in de kwaliteit van de fysieke woonomgeving en de sociale samenhang in de wijk.

 

Voorbeeld 2: transparantie bebouwing

We brengen ook in kaart hoe transparant de bebouwing is en op welke manier de woningen in de wijk zijn gesitueerd. Hoe transparanter en opener de bebouwing, hoe meer sociale controle bewoners kunnen uitoefenen op hun omgeving. En hoe groter het gevoel van sociale veiligheid en samenhang is. Datzelfde principe gaat ook op voor bijvoorbeeld het wel of niet aanwezig zijn van overgangszones tussen privé- en openbare ruimtes.

Creëer in vier stappen draagvlak voor fijne leefbare wijken
Creëer in vier stappen draagvlak voor fijne leefbare wijken

Stap 4: creëer draagvlak voor de investering

Door leefbaarheid te zien als drie factoren die nauw met elkaar samenhangen; wordt het begrip concreet, beter te begrijpen en dus ook makkelijker te meten. Na het in kaart brengen van hoe een buurt of wijk er feitelijk uitziet, wordt het duidelijk hoe leefbaar de wijk momenteel is en wat er nog verbeterd kan worden. De resultaten worden visueel weergegeven, zodat ook de onderlinge samenhang tussen de bevindingen inzichtelijk wordt. Met deze schat aan informatie kan een woningcorporatie zijn voordeel doen in de besluitvorming over de beste, toekomstgerichte oplossing voor een woonwijk of buurt. 

Maar de toegevoegde waarde van het onderzoek wordt nog vele malen groter als de inhoud ervan ook besproken wordt met bewoners en belangrijke stakeholders, zoals de gemeente. Zeker als er in die besprekingen, binnen juiste én gedeelde verwachtingskaders, ook geïnventariseerd wordt welke ideeën er zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Door bewoners en stakeholders op deze manier mee te nemen in deze denkwijze en het besluitvormingsproces, groeit de betrokkenheid en het begrip. En daarmee ook het draagvlak, zo is onze ervaring.

In onze gesprekken met woningcorporaties merken we dat onze leefbaarheidsanalyse als een welkome aanvulling gezien wordt op het besluit- en draagvlakvormingsproces. Benieuwd of dit ook voor uw organisatie geldt? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met mij op.