Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Lean Bouwen: Meer klantwaarde, minder verspilling

Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant is het bestaansrecht van Heembouw. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Mede hierom zijn we in 2004 gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw, gebaseerd op de Lean-filosofie van Toyota. Deze aanpak is niet meer weg te denken uit ons bedrijfsproces. Met onder andere als resultaat vermindering van de faalkosten en verkorting van de doorlooptijd van onze projecten. 

 

De Lean filosofie past goed bij ons bedrijf en onze cultuur. Want ook bij ons staat de mens, die zelf verantwoordelijk is voor zijn denken en doen, centraal. Door de voortdurende aandacht voor het creëren van klantwaarde en elimineren van verspilling zijn we met elkaar steeds bezig onszelf en onze werkwijze te verbeteren. Ons doel is maximale klanttevredenheid door het leveren van de gewenste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.

Binnen de Lean-aanpak maken we tijdens de verschillende fasen van het bouwproces gebruik van een aantal beproefde instrumenten zoals pull planning, wekelijkse werkbespreking en 5S. Meer hierover leest u hieronder.

 

Verdere ontwikkeling Lean Bouwen

Lean Bouwen blijft zich binnen een lerende organisatie als de onze verder ontwikkelen. Dat betekent nog meer de samenwerking zoeken met leveranciers en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde.

 Het werken met BIM (bouw informatie modellen) zorgt voor een betere samenwerking, vermindering van faalkosten en een snellere doorlooptijd van de voorbereiding van onze projecten.

Ons architectenbureau Heembouw Architecten is koploper in de toepassing van BIM. Alle projecten worden volgens de BIM-methode uitgewerkt. 

 

Met Lean Bouwen volgens Heembouw kunnen we door beter en concreter samen te werken de klantvraag nog beter invullen. Dit zorgt ervoor dat de verschillende belangen goed op elkaar worden afgestemd, wat uiteindelijk een hoge klanttevredenheid en een beter resultaat voor iedereen oplevert.

 

Download ons boek "Lean Bouwen volgens Heembouw"

Boek Lean Bouwen volgens Heembouw

Lean Bouwen: Pull planning en HeemBouwportaal

Op basis van het definitief ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen -de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en adviseurs- het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Tijdens deze pull planningsessies worden knelpunten voor een project start gesignaleerd en in overleg opgelost. Zo worden de afspraken met de opdrachtgever en andere partijen beter nagekomen, met als resultaat een hogere kwaliteit en een kortere doorlooptijd. 

De pull planning kan bij Heembouw plaatsvinden, in de pull planningsruimten, maar gebeurt bij renovatieprojecten ook op locatie, zodat de situatie ter plekke voor alle partijen inzichtelijk is. 

 

Pull planning zorgt ervoor dat:

  • uitgangspunten van opdrachtgever en architect worden gedeeld;
  • raakvlakken tussen activiteiten onderling beter worden afgestemd;
  • knelpunten eerder worden gesignaleerd;
  • optimalere oplossingen worden aangedragen;
  • draagvlak wordt gecreëerd en commitment uitgesproken over het eindresultaat.

 

Bouwportaal

Het digitale platform HeemBouwportaal is een belangrijk hulpmiddel om de samenwerking met onze leveranciers verder te optimaliseren.

Via dit portaal kunnen in- en externe gebruikers veilig projectgegevens uitwisselen, documentstromen beheren en kennis delen. Dit betekent dat direct gebruik gemaakt wordt van de meest actuele projectinformatie, die over de bedrijfsprocessen heen reikt. Zo werken projectteams op efficiëntere wijze met elkaar samen. Voor alle gebruikers is 24 uur per dag, 7 dagen per week de juiste en meest actuele informatie beschikbaar. De projectcommunicatie verloopt optimaal, wat de kans op fouten en dus faalkosten vermindert. Andere voordelen zijn de integratie met Outlook/MS Office en de koppeling van het documentmanagementsysteem aan het ERP-systeem (Navision) waardoor documenten maar op één plaats hoeven worden ingevoerd, met daaraan gekoppeld een automatisch versiebeheer.

Lean Bouwen: BIM en Gezamenlijk ontwerp

Hoe eerder in het proces wordt samengewerkt, hoe groter de invloed op belangrijke aspecten als kosten, kwaliteit, doorlooptijd, veiligheid en duurzaamheid. Dan is er nog voldoende tijd en ruimte om met elkaar mee te denken voor de beste oplossingen (klantwaarde creëren). Bovendien zorgt samenwerken ervoor dat knelpunten eerder worden gesignaleerd. Dit komt niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid ten goede, maar zorgt ook voor een soepeler en sneller bouwproces tegen lagere kosten.

Gezamenlijk ontwerpen is hierin de eerste stap. Zowel de opdrachtgever, het Heembouw team met Heembouw Architecten of een externe architect, als de belangrijkste leveranciers worden hierbij betrokken. Gedurende de ontwerpsessies worden de dromen, wensen en eisen van de opdrachtgever inzichtelijk en wordt duidelijk wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zijn van de voorgenomen investering. De gezamenlijk ontwerpsessies leiden tot een definitief ontwerp en een technisch realiseerbaar project dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

 

BIM

Kennisdeling en faalkostenreductie zijn de grote voordelen die het werken met BIM biedt. In 2010 heeft Heembouw de eerste stappen gezet op het gebied van werken met bouw informatie modellen (BIM). BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. Elke betrokken partij werkt op deze manier binnen hetzelfde digitale ontwerp van het project. Het model is dus altijd up-to-date voor alle partijen. Tekening en berekening worden aan elkaar gekoppeld en er wordt direct gebruikt gemaakt van de kennis die de verschillende ketenpartners inbrengen. Aan het BIM zijn materialisatie- en calculatieberekeningen gekoppeld, inclusief een projectplanning.

Het werken met BIM zorgt ervoor dat wij onze klanten beter kunnen informeren, de faalkosten verminderen, in minder tijd kunnen calculeren en de samenwerking nog beter kunnen faciliteren. Al onze turnkey projecten worden in BIM uitgevoerd.

Lean Bouwen: Dagstart, 5S en wekelijkse werkbespreking

Met alle leveranciers wordt er iedere ochtend een dagstart gehouden. Hierbij monitoren wij op voortgang, kwaliteit, veiligheid, communicatie en orde/netheid. Ook wordt mogelijke uitloop vanwege onvoorziene omstandigheden (bijv. het weer) gesignaleerd en besproken zodat de planning up to date blijft en kan er indien nodig direct kan worden ingegrepen.  

 

In de wekelijkse werkbespreking wordt de planning voor de komende weken met de leveranciers doorgesproken. Zo wordt de planning nauwlettend gevolgd en kan als dat nodig is, tijdig worden ingespeeld op (on) voorziene zaken die ten koste gaan van de afgesproken kwaliteit, pull planning en logistiek. Bij zowel de besprekingen met de leveranciers als die met de eigen bouwplaatsmedewerkers is veiligheid een belangrijk onderdeel.

Just in time en 5S

Onze bouwplaatsen kennen een vooraf uitgedachte bouwplaatsinrichting met een duidelijke routing voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. Daarbij wordt het just-in-time principe gehanteerd: het juiste onderdeel in het juiste aantal op de juiste plaats. Een goed georganiseerde werkplek zorgt ervoor dat iedereen efficiënt, nauwkeurig en veilig kan werken. Want een logisch ingerichte en opgeruimde bouwplaats zorgt voor overzicht en daarmee veiligheid.

 

5S staat voor:

  • Scheiden: gooi weg wat je niet echt nodig hebt;
  • Schikken: geef alles een logische plaats: alleen dat binnen handbereik wat echt nodig is;
  • Schoonmaken: inspecteer of het nog werkt;
  • Standaardiseren: maak het herkenbaar;
  • Standhouden: stimuleren van verbeteringen.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging begint met het samen met de strategische partners opstellen van een helder en transparant verificatiedocument, een schematisch overzicht waarin alle eisen en kwaliteitscriteria uit het programma van eisen (PvE) concreet en meetbaar worden gemaakt. Tevens omschrijven we per eis welke methode gebruikt wordt om te verifiëren en wanneer en hoe dat gebeurt in het proces Samen met de risico-inventarisatie en de bouwplanning vormt het verificatiedocument het kwalitatieve stuurmiddel van onze uitvoerder. Onze procedures en werkwijze zijn vastgelegd in een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

 

Kwaliteitsborging tijdens de uitvoering

Onze uitvoerder controleert dagelijks de kwaliteit en de voortgang van de prestaties op het project. Afwijkingen ten opzichte van de kwaliteit, de risico-inventarisatie en de planning komen zo direct aan het licht en worden door de uitvoerder dagelijks besproken en bijgestuurd. De uitvoerder beheert de genoemde documenten en werkt die dagelijks bij aan de hand van de gemaakte afspraken.

De voortgang en prestaties van alle strategische partners worden op de bouwplaats inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de voortgang en de onderlinge afhankelijkheden en stimuleert partijen tevens om zichzelf continu te verbeteren.