Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

16 juli 2013

De Tuinstadwijk in Leiden is tussen 1920 en 1930 gebouwd. Ontworpen met veel groen en ruimte om de bewoners een prettige woonomgeving te bieden, en sinds een paar jaar beschermd stadsgezicht. Een wijk waar woningcorporatie de Sleutels veel woningen bezit, die inmiddels zo'n 90 jaar oud zijn en toe zijn aan een flinke opknapbeurt. In de gebiedsvisie die de Sleutels voor de aanpak van de Tuinstadwijk ontwikkeld heeft, is de aanpak in drie fasen opgedeeld. De eerste fase is inmiddels afgerond. In juni 2013 is fase twee van de aanpak van de Tuinstadwijk van start gegaan: een groot onderhoudsproject van 252 woningen, inclusief energiebesparende maatregelen. Een project waarbij de Sleutels nadrukkelijk inzet op ketensamenwerking.

Eerdere ervaringen bij een herstructureringsproject in de wijk de Oude Kooi, hebben corporatie de Sleutels doen besluiten dit groot onderhoudsproject in ketensamenwerking aan te pakken.

Om nog breder ervaring op te doen met ketensamenwerking hebben we besloten om in dit project twee aannemers naast elkaar ieder de helft van het aantal woningen te laten aanpakken Projectmanager Nicole de Vrij

 

Dura Vermeer en Heembouw in 1 team

De twee aannemers die in deze fase van Tuinstadwijk aan de slag zijn gegaan, zijn Dura Vermeer Bouw Heyma en Heembouw. Voor Heembouw past deze aanpak naadloos bij haar Lean-werkwijze, waarbinnen samenwerking een van de belangrijkste pijlers is voor het kunnen creëren van klantwaarde en elimineren van verspilling.
Aanvankelijk gestart als twee trajecten die elke aannemer apart zou gaan uitvoeren, is het project in samenwerking uitgewerkt en voorbereid en vindt de uitvoering ook in één gezamenlijke bouwstroom plaats. Voor de Sleutels ligt het grootste voordeel van deze ketensamenwerking in het voortraject.

In deze fase is het belangrijk als opdrachtgever intensief betrokken te zijn. We hebben een schat aan kennis en informatie over de woningen door de jaren heen opgebouwd en dat is essentiele input voor het project. Nicole de Vrij

De betrokken architect is Van Schagen Architekten, die op voordracht van de Sleutels door Dura Vermeer en Heembouw is geselecteerd en gecontracteerd. Er is wekelijks overleg tussen de Sleutels, Dura Vermeer, Heembouw en Van Schagen Architekten.

Tuinstadwijk Leiden situatie voor renovatie
Bestaande situatie

VOF voor samenwerking Dura Vermeer en Heembouw

Dura Vermeer en Heembouw hebben een VOF opgericht voor hun samenwerking in het groot onderhoudsproject. In de taakverdeling is sprake van een mix tussen beide partijen. Het projectleiderschap ligt bij Heembouw, het hoofduitvoerderschap bij Dura Vermeer. De werkvoorbereiding wordt gezamenlijk gedaan en ook het uitvoeringsteam is een mix van medewerkers van Dura Vermeer en Heembouw. de bedrijfsleider bij Dura Vermeer Bouw Heyma en de bedrijfsleider bij Heembouw fungeren als projectmanagers en vormen samen met Nicole de Vrij van de Sleutels, de kern van het planteam. Dit planteam is vanaf de start tot en met de oplevering bij het project betrokken en heeft een sturende rol.
Een stuurteam waarin de Sleutels, Dura en Heembouw vertegenwoordigd zijn, zorgt ervoor dat de samenwerking goed gemanaged wordt.

Tuinstadwijk Leiden in uitvoering overleg bewoners
Informatiebijeenkomst met bewoners

Mede verantwoordelijk voor draagvlakmeting

Vanaf de start van het project groot onderhoud 252 woningen, is er, samen met de Sleutels, veel overleg en afstemming geweest met de bewoners. Deze zijn vertegenwoordigd door de bewonerscommissie en de klankbordgroep, waarvan een aantal van hen lid is. De plannen zijn telkens getoetst bij de klankbordgroep. Deze is ook geraadpleegd over de communicatie met de bewoners. Toen de klankbordgroep zich enthousiast toonde, is er een informatieboekje aan de bewoners van de wijk gestuurd, waarin uiteen is gezet wat er gaat gebeuren, hoe de planning is, welke partijen aan het werk gaan, welke overlast de bewoners mogelijk kunnen gaan ervaren, welke vergoedingsregelingen er gelden etc. Daarna zijn de bewoners van de wijk in kleine groepen uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. In totaal zijn er 21 sessies met bewoners geweest, waarin de Sleutels, de architect, beide aannemers en de bewonersbegeleider met de bewoners in gesprek zijn gegaan over de plannen. Hierbij is bewust voor kleine groepjes gekozen, omdat dit de mogelijkheid biedt veel info uit te wisselen en er veel persoonlijke aandacht gegeven kan worden. De sessies vonden plaats in de modelwoning, zodat de bewoners meteen konden zien hoe de woning er na de ingrepen uit gaat zien. Meer dan 75% van de bewoners heeft ingestemd met deze, op sommige punten voor hen ingrijpende, plannen, zodat deze nu tot uitvoer worden gebracht. Dura Vermeer en Heembouw droegen overigens, samen met de Sleutels, de verantwoordelijkheid tenminste 70% draagvlak te halen onder de bewoners en werden daarmee uitgedaagd een goed en aansprekend plan uit te werken.

Tuinstadwijk Leiden uitvoeringsteam
Bewonersgericht renoveren

Oplevering eerste woningen

De uitvoering is 10 juni gestart met de aanpak van de eerste twee woonblokken (16 woningen totaal). Deze woningen worden donderdag 18 juli opgeleverd. Dit gebeurt tijdens een speciale opleverbijeenkomst, in aanwezigheid van de bewoners, opdrachtgever, voorlieden van alle co-makers en het projectteam van de Tuinstadwijk. De bewoners krijgen daarbij een vlag met vlaggenstokhouder uitgereikt, als dank voor hun begrip en medewerking tijdens de ingrijpende werkzaamheden die aan hun woning zijn uitgevoerd.

Tuinstadwijk Leiden eindresultaat
Nieuwe situatie

Begrip dat de bewoners de afgelopen periode wel eens nodig hebben gehad, zo vertelt de bedrijfsleider van Heembouw. 'Hoe goed we ook alles hebben voorbereid en besproken, we zijn in de praktijk met de aanpak van deze eerste woningen toch tegen een aantal onvoorziene zaken aan gelopen. Dat heeft de bewoners helaas soms meer overlast bezorgd dan voorzien. Het is nu zaak dit goed te evalueren en bespreken en de nodige maatregelen te nemen dat dit niet meer gebeurt.'

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd omvatten het noodzakelijk onderhoud aan het casco van de woningen; vervanging van, waar nodig, toilet, badkamer en keuken en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van het energielabel (was F/G) naar label C/D. Direct na de bouwvak start de uitvoering van de andere woningen. Het totale project zal in mei 2014 zijn afgerond.

Interessant? Wees sociaal